คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี