ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน นำโดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน นำโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับสถาบัน  ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี