วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 23
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ