ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี