ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี