รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อนำผลงานไปจัดแสดงใน นิทรรศการภาพพิมพ์สมเด็จพระเทพฯ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง  รองอธิการบดี  ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อนำผลงานไปจัดแสดงใน “นิทรรศการภาพพิมพ์สมเด็จพระเทพฯ” เป็นการส่งเสริมศิลปะภาพพิมพ์และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี