ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY บริษัท. อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม

ตอนจุดเปลี่ยนของชีวิต ก่อนจะเป็นบริษัท. อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยคุณเสริมศิริ ธีรเทียนวรกิจ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี