โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี