ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วง innovative talk ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2557

 ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วง innovative talk
ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2557
โดย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี