ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ส.มทรธ. ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี