โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

ศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย วิทยาเขตมาดราส และสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดียในประเทศไทย  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ โรงภาพยนตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี