พิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นปะธานในพิธีประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Hokkaido Information University ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี