รองอธิการบดี ร่วมลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

ดร.วิชัย พยัคฆโส และผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ร่วมชี้แจงแนวนโยบายการทำงานร่วมกันและลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ ณ สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี