งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้อง Sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี