ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 22 มีนาคม 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

นวัตกรรมสร้างชุมชนโครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ  ตอน แพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพชุมชน
โดย อาจารย์พรทิพย์  ตันติวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์นิตยา  พุทธธรรมรักษา
โทร. 086-7629682

ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี