Nikon University Workshop FREELANCE PHOTOGRAPHY อัลบั้ม 2

 

อบรมการถ่ายภาพ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี