ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการยกระดับคุณภาพของหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 /2557

  

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการยกระดับหมู่บ้าน 84 ชุมชนฯ ระยะที่ 4  ครั้งที่ 4/2557
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายถ่ายโดย :  งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ