คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โครงการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) จำนวน 1 รุ่น 40 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติในการอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี