โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินทองแห่งท้องทุ่ง รุ่งเรืองเมืองธัญญบูรี มาฆปุรณีศรีศรัทธา ร่วมบูชาวิถีธรรม” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก หวงแหน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองธัญบุรี อาทิ วัฒนธรรมเมืองข้าว โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา กิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การประกวดสื่อนำเสนอวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำบุญไหว้พระเนื่องในวันมาฆบูชา การออกร้านจำหน่ายอาหาร และขนมไทยโบราณ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ฯลฯ