ประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดทูตวัฒนธรรม เนื่องในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินทองแห่งท้องทุ่ง รุ่งเรืองเมืองธัญญบูรี มาฆปุรณีศรีศรัทธา ร่วมบูชาวิถีธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดและรักษาขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 255 ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี