คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ  Professor Wang Li , Dean of  International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน ซึ่งได้มาเจรจาความร่วมมือเรื่อง การทำวิจัยร่วมกัน  การเชิญชวนให้อาจารย์ไปวิจัยหลังปริญญาเอก และการเสนอให้ทุนสำหรับอาจารย์ที่สนใจเรียนปริญญาเอก ที่  Zhejiang University จากนั้นได้เยี่ยมชมเครื่องมือและงานวิจัยที่ภาควิชาเคมีชั้น 6 และ ที่อาคารสถาบันวิจัยเคมี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี