โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการย่อยที่ 2 : โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)
โดยมี อาจารย์ธาวัลย์ อัพวา อาจารย์โอม สถิตยนาค และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในแต่ละฐาน เรื่องพิชิตสมองปะลองความคิด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร