จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นประธาน เปิดงาน และได้เชิญวิทยากรจาก JobDb.com มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Resume
และเทคนิคการสมัครงานออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี