งานการประกวดแพะ-แกะสระบุรี ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ

 

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมงานการประกวดแพะ-แกะสระบุรี ครั้งที่ 6 ในงานมหกรรมโคนมแห่งชาติ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ ได้รับมอบโล่ห์ผู้ทรงคุณค่าแห่งวงการแพะแกะ การประกวดแพะแกะ รุ่นแพะแกะน่ารักแสนรู้ รับรางวัลชนะเลิศ โดยน.ส.กนกวรรณ ใจทน และ นส.สาวิตรี ดีขุนทด รับรางวัลชมเชย โดยน.ส.โสรยา สุขสงวนศิลป์, น.ส.ปารวตี วันหวัง, น.ส.ธนัชพร อังสงคราม และน.ส.สุธาทิพย์ เมืองใหญ่ เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ลานประกวดโคนม (อสค.) จ.สระบุรี