โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้จัดทำโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
ประจำปีการศึกษา 2556 และได้จัดให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี