โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับรายบุคคล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี บรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี