คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี