ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการยกระดับคุณภาพของหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/2557

  


ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการยกระดับหมู่บ้าน 84  ชุมชนฯ ระยะที่ 4  ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายถ่ายโดย :  งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ