ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณประสงค์  หงษ์ทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี