มอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแด่รองอธิการบดี และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2556