คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium) ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวามคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี