ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการยกระดับคุณภาพของหมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2556

 

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการยกระดับหมู่บ้าน 84  ชุมชนฯ ระยะที่ 4  ครั้งที่ 1/2556
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี