คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2556

 
คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่  1 – 3 ธันวาคม  2556 ณ โรมแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก
1. ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรพิเศษ เรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนกลยุทธ์การพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ บรรยายเรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี