คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานประกันคุณภาพ การทำกิจกรรมร่วมกันทางวิชาการของนักศึกษา รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งในการนี้ได้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย