นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556

 

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม