การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ของนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี “เทคโนโลยีล้ำเลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรมก้าวไำกล” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2557 นี้ เมื่อวันที่ 27 พย. 56 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี