โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

 
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับวํฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม และ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน โดยนายนิพนธ์ เพ็ญราชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม