สัมมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 5252