บันทึุกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ โรงเรียนธัญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ ร่วมบันทึุกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันมีความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการ แก่นักเรียน ครู และบุคลากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี