การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหารือแนวทางในการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการ STEM และมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนต่างๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี