แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดี
แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ประจำปี พ.ศ. 2556
ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี