โครงการอบรมการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน หมู่ 2 ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี