ประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม