ประชุมคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมอาจารย์  เพื่อเป็นการประชุมประจำปี และแจ้งข่าวสารการดำเนินงานของคณะ พร้อมทั้ง แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.กลอยใจ   เชยกลิ่นเทศ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี