คณะอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล  ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี