งานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7–8 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยแยกตามสาขาวิชา

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี