สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “รักษ์ป่าชายเลน”

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “รักษ์ป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
  
ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี