สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการแสดงเพลงพื้นบ้าน งานเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี