ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี