โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007

โครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft office 2007  ณ ห้องฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ